Doelen van RNH

De RNH-database heeft drie doelen:

  1. Opbouwen van een geautomatiseerd en geanonimiseerd steekproefkader met een beperkte set patiëntachtergrond variabelen en alle relevante gezondheidsproblemen.
     
  2. Het verrichten van transversale en longitudinale analyses in het opgebouwde bestand. Hoewel het RNH primair is opgezet ten behoeve van onderzoekers, wordt gebruik ten behoeve van onderwijs (basiscurriculum, deskundigheidsbevordering) ook gestimuleerd. Ook ten behoeve van kwaliteitsbewaking kunnen de gegevens gebruikt worden. Bij het vaststellen van de set te registreren gegevens is nadrukkelijk gekeken naar de extra belasting voor de huisarts. Getracht is deze zo beperkt mogelijk te houden omdat daarmee continuïteit van deelname en kwaliteit van registratie verhoogd zou worden. Ten aanzien van de patiëntachtergrond variabelen zijn soort, woonverband en opleiding toegevoegd aan de bij de huisarts bekende NAW-gegevens. Als relevante gezondheidsproblemen worden die ziekten of aandoeningen beschouwd die (gedurende langere tijd of in ernstige mate) consequenties hebben voor de functionele toestand van de patiënt of zijn levensprognose.
     
  3. In de RNH-database worden alle gegevens over chronische en permanente ziekten, recidiverende aandoeningen, risicofactoren en acute ziektes met tijdelijke of permanente consequenties verzameld.  Voor de huisarts zijn dat in feite de aandoeningen die hij op de probleemlijst van de patiënt dient te zetten. Bovendien worden de lijsten door de huisartsen voortdurend bijgehouden, bijvoorbeeld op basis van correspondentie van specialisten, ook als de patiënt niet op het spreekuur komt. Detailgegevens over op de probleemlijst opgenomen ziektebeelden worden door de huisarts opgeslagen in zijn geautomatiseerd bestand. Onderzoekers kunnen vervolgens RNH-huisartsen benaderen, wanneer ze bepaalde gegevens voor onderzoek willen gebruiken. In zulke gevallen wordt de patiënt via de praktijk gevraagd of hij/zij wil meewerken aan het onderzoek.