Sterktes en beperkingen RNH

Sterktes

De extra registratieverplichting voor de deelnemende huisartsen ten opzichte van de reguliere zorg is gering. Bovendien worden extra faciliteiten binnen het computerprogramma geboden bij het registreren en coderen. De continuïteit van de database wordt gewaarborgd. Bij praktijkoverdrachten werd RNH-deelname tot u toe steeds overgenomen. Binnen het RNH is ook de benoeming van gezondheidsproblemen in de consultregistratie uitgekristalliseerd.

De kwaliteitscoördinator RNH draagt zorg voor het RNH Kwaliteitsbeleid via praktijkbezoeken en geregeld contact over de wijze van verslaglegging en de kwaliteit van de data. Nieuwe huisartsen worden bijgeschoold wat betreft de RNH-registratie afspraken. Coderen en registreren moet uniform worden gedaan om de gegevens bruikbaar te laten zijn. Door de praktijken te bezoeken worden afspraken beter geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van coderen. Feedback van de praktijken is hiervoor onmisbaar.

Voor onderzoekers die gebruik willen maken van het RNH waarvoor patiënten benaderd moeten worden, geldt een procedure waarbij de huisartsgeneeskundige relevantie en praktische haalbaarheid getoetst worden voordat medewerking van de RNH artsen wordt gevraagd. Op deze wijze kan bovendien de belasting voor huisartsen en patiënten bewaakt worden.

Beperkingen

Het RNH kan niet alle gegevens verstrekken uit de huisartspraktijk waaraan onderzoekers behoefte hebben. De keuze om een steekproefbestand op te bouwen houdt in dat de centrale database geen gegevens bevat over het handelen van de huisarts. Het is ook niet mogelijk om dat gestandaardiseerd uit de huisartsinformatiesystemen van de huisartsen te halen aangezien er geen gedetailleerde afspraken gemaakt zijn over de verslaglegging en registratie van het handelen van huisartsen en andere medewerkers in de huisartspraktijken. Het RNH kan dus niet alle onderzoek faciliteren. Bovendien is er een grens aan de tijd die de deelnemende huisartsen kunnen spenderen aan het beantwoorden van additionele onderzoeksvragen. Dat geldt al helemaal voor huisartsen die nog bij 20-25% van hun patiënten de probleemlijst moeten opstellen.