Karin van Leersum

Titel project
Ontwikkeling en evaluatie van een keuzehulp voor cliënten in de langdurige zorg.

Begeleiders:
Prof. dr. Trudy van der Weijden, prof. dr. Judith Wolf, dr. Albine Moser en dr. Ben van Steenkiste.

Inleiding
Mensen die gebruik (gaan) maken van langdurige zorg in de verzorging, verpleging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidzorg, en maatschappelijke ondersteuning, maken keuzes voor een bepaalde zorgvorm of instelling. Hierbij zullen zij een langdurige relatie aangaan met een zorgverlener. Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de eigen regie van cliënten en de betrokkenheid van hun naasten in het keuzeproces in de langdurige zorg gewenst is. Mensen weten vaak niet eens dat er iets te kiezen valt. Het is belangrijk dat iedereen zich optimaal betrokken voelt bij de keuzes en zicht heeft op wat ze kunnen verwachten van de aangeboden zorg. Inmiddels zijn indicatoren ontwikkeld om zicht te krijgen op de kwaliteit van de langdurige zorg. Deze informatie wordt echter niet of nauwelijks gebruikt. Er wordt eerder intuïtief gekozen dan op rationele overwegingen. Verschillende aspecten van de zorg of de context kunnen een rol spelen. Zorgfactoren zoals informatievoorziening door de instelling, bereikbaarheid, toegankelijkheid en persoonsgerichte zorg, lijken een belangrijke rol te spelen bij het maken van keuzes.

Het beoogde resultaat van het project ‘keuzehulp voor in de langdurige zorg’ is het ontwikkelen van een klantvriendelijke keuzehulp. Deze zal geëvalueerd worden op gebruik, gebruiksvriendelijkheid, en haalbaarheid. De ‘keuzehulp’ zal de stappen in het keuzeproces verhelderen voor de cliënt, de mantelzorger en de cliëntondersteuner. Het zal daarnaast de weg wijzen naar bestaande keuze instrumenten en relevante informatie over instellingen. Dit zullen bijdragen tot het maken van de juiste keuze. De ‘keuzehulp’ zal mensen ondersteunen bij het formuleren van persoonlijke doelen, waarop de keuze voor een zorgvorm gebaseerd wordt en welke zorgverleners die leveren. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een zorgplan.